בירור הטרדה מינית – הצעדים לטיפול בתלונה

נושא מניעת הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה הוסדר על ידי המחוקק בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק") ובתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ"ח-1998 (להלן: "התקנות").

החוק והתקנות באו לאסור הטרדה מינית במקום העבודה כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים, תוך שנקבעו בחוק עונשים וקנסות בגין הפרת האיסור.

Co-working in the Office

ההוראות הרלבנטיות למעסיק הן ההוראות בסעיף 7 לחוק, הקובעות מהם האמצעים שעל המעסיק לנקוט כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי העבודה, על ידי עובדו, או על ידי ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, וכיצד עליו לטפל בקרות מקרה כזה.

הכלל הראשון והמנחה - בירור התלונה ביעילות וללא דיחוי, והכל תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של המתלונן, מושא התלונה והעדים האחרים.

תחילה, על המעסיק למנות אדם מטעמו לאחראי למניעת הטרדה מינית והוא הגורם האחראי (לדוגמה: מנהלת משאבי אנוש  בחברה, כמו כן הבירור יכול להיערך על ידי גורם חיצוני לחברה למשל עו"ד), בין היתר, לקיים בירור לשם מתן המלצות למעסיק בדבר הטיפול במקרה של תלונה על הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה (להלן: "התלונה") ככל שניתן עדיף שזו תהיה אישה.

לאחר שהובאה לידיעת האחראי התלונה, עליו לפעול לבירורה ולשם כך עליו לזמן בלי דיחוי את המתלונן ומושא התלונה לבירור התלונה, כאשר תחילה מוזמן המתלונן לפרט בפני האחראי את פרטי התלונה, ולאחר מכן מוזמן מושא התלונה לתת את תגובתו לתלונה המיוחסת לו.

יש להבהיר למתלונן את דרכי הפעולה העומדים לרשותו מלבד הבירור אצל המעסיק, כלומר: פניה למשטרה והגשת תביעה אזרחית. 

אם במהלך הבירור נודע לאחראי על קיומם של עדים הרלבנטיים לתלונה או על קיומו של מידע רלבנטי אחר, עליו לזמן את העדים או לבדוק את המידע. 

כל עדות, לרבות עדותם של המתלונן ומושא התלונה, תועלה על הכתב, ומוסר העדות יחתום על רישום העדות כדי לאשר את תוכן הדברים.

בתום בירור התלונה, האחראי יגיש למעסיק, ללא דיחוי, סיכום בכתב של בירור התלונה בליווי המלצותיו המנומקות לגבי המשך הטיפול בה. המתלונן והמושא התלונה רשאים לעיין בסיכום זה.

לאחר שהמעסיק קיבל לידיו את הסיכום, עליו להחליט, בלא דיחוי, ובתוך תקופה שלא תעלה על 7 ימי עבודה, האם הוא סבור שיש בנסיבות המקרה ולאור המלצות האחראי, מקום לנקוט בצעד כלשהו, ואם כן באיזה צעד יש לנקוט על מנת למנוע את הישנות המעשה. החלטת המעסיק תהיה מנומקת ועותקיה יועברו למתלונן, לנילון ולאחראי.

בין הצעדים בהם רשאי המעסיק לנקוט ניתן למנות את הצעדים הבאים: מתן הוראות לעובדים המעורבים במקרה; קביעת כללי התנהגות ראויים במסגרת יחסי העבודה לרבות הרחקת מושא התלונה מהמתלונן; נזיפה במושא התלונה; מתן התרעה לפני פיטורים; ופתיחה בהליכים משמעתיים בהתאם לקבוע במקום העבודה.

עד לסיום בירור התלונה על המעסיק להגן על המתלונן, מפני פגיעה בענייני עבודה כתוצאה מהגשת התלונה או מפני פגיעה אחרת במסגרת יחסי עבודה שיש בה כדי לשבש את בירור התלונה, למשל: הרחקת מושא התלונה מהמתלונן, ככל שניתן וככל שנראה לו נכון בנסיבות העניין.

חשוב להדגיש שחל איסור על האחראי לטפל בבירור תלונה אם הוא בעל נגיעה אישית לנושא התלונה או למעורבים בה. במקרה כזה, על האחראי להעביר את הבירור לאחראי אחר או לאדם אחר שימונה על ידי המעסיק לצורך בירור זה.  

מהכלל אל הפרט:

נוכח כל האמור לעיל, אנו ממליצים לפעול כדלקמן:

  • לזמן את המתלוננת בהקדם לפגישה בה תבררו את מהות תלונתה ולבקש ממנה פירוט למה כוונתה, זמנים ומקומות בהם התרחשו האירועים המוזכרים בתלונה, עדים שנכחו בהתרחשויות האירועים וכו'.

  • במידה שמהבירור עולה, כי יש חשש להטרדה מינית או התנכלות יש הודיע למתלוננת ולנילון על פתיחה בהליך בירור, ולזמנם בכתב למתן עדות. כמו כן, יש ליידע את המתלוננת ואת הנילון כבר בשלב זה, כי עליהם לשמור על דיסקרטיות מלאה על מנת להגן על כבודם ופרטיותם של המעורבים בעניין.

  • כמו כן, על האחראי ליידע את המתלוננת, כי יש לה אפשרות להגיש תלונה במשטרה וגם להגיש תביעה אזרחית.   

  • לאחר מכן יש לזמן את המתלוננת ולאחריה את הנילון בנפרד ובטווח זמנים כך שלא ייפגשו זו בזה, לצורך בירור התלונה בהקדם האפשרי ואם ניתן כבר בתחילת שבוע הבא. 

  • אם יבקשו המתלוננת או הנילון שהות כדי להתייעץ עם עו"ד או כדי לחשוב שוב על עדותם, יש לאפשר להם זאת. עם זאת, במידת האפשר רצוי לגבות את גרסתם כבר בפגישה עמם.   

  • היה ויימצא כי יש מקום לזמן עדים נוספים, עדים אלה יוזמנו בהקדם האפשרי (אם אפשר עוד באותו היום).  

  • אם וככל שיעלו עובדות חדשות מגביית עדויות העדים הנוספים, יש לזמן שוב את המתלוננת או את הנילון לפי העניין, כדי לקבל את התייחסותם.

  • בגמר הבירור יועברו הסיכום וההמלצות אל המנכ"ל, לצורך קבלת החלטה.

  • אם וככל הנדרש, יש להפריד בין הנילון לבין המתלוננת במסגרת הבירור ועד תום הבירור.

אנחנו כאן בשבילכם, דניאל חדש משרד עורכי דין - ההגנה הכי טובה בשבילך.