הקצאת מניות לעובדים - מאמר אורח של יועצת המס אורית לסרי

מזה שנים, מקובל בקרב חברות שונות ובעיקר בתעשיית ההיי-טק בישראל, לתמרץ את העובדים שלהן באמצעות תגמול הוני, על ידי הקצאת מניות או אופציות.

בעקבות הרפורמה במס הכנסה החל משנת המס 2003, נוסח מחדש סעיף 102 לפקודת מס הכנסה אשר מסדיר את כל נושא כללי המיסוי של הקצאת מניות ואופציות לעובדים.

חשוב לציין, כי הקצאת מניות ואופציות, הן מבחינת הטבות לעובדים, היינו הכנסות חייבות במס הכנסה בעת המימוש.

Tax return

דיווח על הקצאת מניות או אופציות לעובדים

חברה מעסיקה, יכולה להחליט לבצע את הקצאת המניות באמצעות נאמן או הקצאת מניות שלא באמצעות נאמן. תחילה, בהתאם לפקודת מס הכנסה, "חברה מעבידה" לעניין זה תהיה אחת מאלה:

מעסיקה שהיא חברה תושבת ישראל;

או חברה תושבת חוץ שיש לה מפעל קבע או מרכז מחקר ופיתוח בישראל מאושר;

חברה שהיא בעלת שליטה במעביד או שהמעביד בעל שליטה בה;

חברה שאותו אדם הוא בעל שליטה במעביד ובה.

בקשה לאישור נאמן, הודעה על הקצאת מניות ודיווח

אישור נאמן

בהתאם לכללי מס הכנסה, חברה המחליטה לבצע הקצאת מניות באמצעות נאמן, נדרשת תחילה לקבל אישור נאמן מפקיד שומה ולהגיש תוכנית הקצאה מפורט בהתאם לתנאים;

רשאי לשמש כנאמן מי שהוא עורך דין או רואה חשבון או נאמן בהתאם לסעיף 9 לחוק השקעות. החברה עצמה או בעל השליטה המקבל מניות או עובד המקבל מניות, אינם רשאים לשמש כנאמן.

 

הודעה על הקצאת מניות
על החלטת הקצאת מניות באמצעות נאמן, החברה נדרשת להודיע לפקיד שומה תוך 30 ימים לפחות לפני ביצוע ההקצאה ולהגיש בקשה לאישור תכנית ההקצאה.

 

דיווח על הקצאה מפורט
כמו כן, בעת הקצאת המניות לעובדים, החברה נדרשת תוך 90 ימים ממועד ביצוע ההקצאה לדווח באופן מפורט בטופס 146.

 

מיסוי הקצאת מניות לעובדים באמצעות נאמן

בהתאם לסעיף 102 לפקודה, החברה רשאית לבחור באחד משני מסלולי מיסוי להקצאת מניות לעובדים:

  1. מסלול הכנסת עבודה.

  2. או מסלול רווח הון (שיעור המס המוטב).

חשוב לציין, הוראות אלו אינם חלות על עובד שהוא בעל שליטה בחברה. באופן עקרוני, הכנסה זו בעבור בעל השליטה תחשב כהכנסת עבודה ושיעור המס בהתאם.

 

מסלול מיסוי  - הכנסת עבודה

העובד במסלול זה יהיה חייב במס הכנסה בהתאם לשיעור המס השולי שלו וגם בביטוח לאומי. למעשה נוסף בתלוש השכר סכום הכנסה, שהוא בסכום התמורה שקיבל או השווי במועד המימוש.

מועד החיוב במס יחול בעת המימוש, שהוא מועד העברת המניות מהנאמן לעובד או מועד מכירת המניות ע"י הנאמן, לפי המוקדם מבניהם.

 

מסלול מיסוי - רווח הון

מסלול מיסוי בשיעור מס מוטב. במקרה זה, סכום התמורה תחשב כהכנסה הונית והעובד יהיה חייב בשיעור מס של 25% בגין רווחי ההון. מועד החיוב יהיה בתום "תקופת ההבשלה", מינימום שנתיים ממועד ההקצאה.

 

תקופת הבשלה

עקרונית החברה בוחרת את "תקופה הבשלה", שהיא תקופת זמן שרק בתום התקופה, העובד יוכל לממש את האופציה לרכישת המניות. יחד עם זאת, במס הכנסה נקבעו תקופות הבשלה מינימליים בהתאם למסלול הנבחר:
במסלול רווח הון – על מנת שעובד יוכל להנות בשיעור מס מוטב (25%), צריך להמתין לפחות שנתיים ממועד ההקצאה ועד למימוש האופציות. עיקרון ההטבה בא מתוך הבנה שמדובר בתגמול הוני לטווח ארוך.  אחרת יהיה חייב במס בהתאם לשיעור המס השולי, כהכנסת עבודה.

במסלול הכנסת עבודה – נקבע תקופת הבשלה של 12 חודשים מיום ההקצאה.

דיווח וניכוי מס במקור

חבות ניכוי מס במקור מהעובדים בעת המימוש והדיווח למס הכנסה, חל על המעסיק או הנאמן.

 

הקצאת מניות בחברה ציבורית - חישוב המס במסלול רווח הון

לרוב הקצאת מניות מתרחשת עוד לפני רישום החברה בבורסה. אך אתם גם עשויים לבחון עבודה בחברה ציבורית, חברה הנסחרת בבורסה. במקרה שכזה שווי ההטבה יחושב בחלקים; חלק שווי השוק בעת ההקצאה כהכנסת עבודה ומס בשיעור השולי וחלק השווי בעת המימוש כהכנסה הונית החייב בשיעור מס של 25%.

 

ניכוי הוצאות לחברה ולעובד

בהתאם לפקודת מס הכנסה;

בבחירת מסלול מיסוי - הכנסת עבודה, החברה רשאית לנכות הוצאות שכר בשל הקצאה, בגובה הכנסת העובד (שווי הסכום שחייב), באותה שנת מס בה נוכה מס במקור מהכנסת העובד.

הוצאות השכר במסלול מיסוי רווח הון, אינם מותרים בניכוי בעבור החברה גם אם המניות נמכרו לפני תום תקופה של שנתיים.

העובד רשאי לנכות מהרווחים, הוצאות שהוציא ברכישת המניות וכן הוצאות שהוציא בשל המכירה.

 

בחינת הדברים וייעוץ מקדים

כאמור החברה רשאית לבחור את התנאים על אופן וזמן מימוש האופציות בידי העובד בהתאם לשיקול דעתה. תנאים כגון:

תקופת הבשלה מינימלית שלפחות ארבע שנות עבודה, בכדי שהעובד יוכל לממש את האופציה לרכישת המניות, במחיר שנקבע מראש בחוזה, מחיר המימוש.

או תנאי ביצוע – עמידה ביעדים המוגדרים מראש,

תנאי שוק – תנאים המחייבים ביצוע מוגדר של שווי החברה. עליית שווי החברה ביחס לשוק, מתוך הגנה מפני הפסדים לא צפויים.

 

כל התנאים הללו עשויים להשפיע במידה כזאת או אחרת על סכום התמורה שתהיו זכאים להם בעתיד ושיעור המס הצפוי, סכומים שאינם מבוטלים שכדאי לבחון אותם בעוד מועד, עוד לפני חתימת חוזה עבודה.

מומלץ לבחון גם פנייה לייעוץ משפטי, לעורך דין לדיני עבודה המתמחה בתחום. כאן תוכלו לקרוא; מה חשוב לבחון בטרם חתימה על ההסכם, סוגיות שונות בתנאי האופציות, השלכות ועוד במאמרו של עורך דין דניאל חדש.

בהצלחה.

Me.jpg

מאמר מאת:

אורית לסרי, יועצת מס

טלפון: 058-6426178

אתר הבית : oritax.co.il.www