עסקת החבילה במשק - שינויים צפויים
עדכון ללקוחות, פברואר 2022

לפני מספר חודשים נחתם הסכם חבילה במשק בין המדינה לבין ארגוני מעסיקים וההסתדרות הכללית, כניסת הסכם עסקת החבילה לתוקף הותנתה בחקיקה מתאימה.

 

בהתאם לתזכיר חוק של משרד הכלכלה, ההסכמות אמורות לקבל תוקף בתיקוני חקיקה אשר צפויים לעבור בכנסת עד סוף החודש.  

אז מה הם השינויים הצפויים?

עסקת החבילה במשק - שינויים צפויים (1).png

הסדר שעות עבודה גמיש והתחשבנות שונה בעניין שעות עבודה נוספות:

מטרת השינוי היא להתאים את המשק לשינויים שחלו בעקבות הקורונה ולעבודה היברידית ובכלל זה  לאפשר העסקה גמישה יותר ואיזון גדול יותר בין העבודה לבין הבית.

 

עד היום החישוב של תשלום שעות נוספות היה יומי ואח"כ שבועי ולא ניתן היה לקזז קיזוז מלא בין שעת חוסר רגילה לבין שעת עבודה נוספת. כלומר עבור שעות נוספות (יומיות או שבועיות) היה צריך לשלם גמול מיוחד (125 אחוז ואח"כ 150 אחוז) גם אם העובד החסיר שעות רגילות באותו חודש עבודה.

בהתאם להסדר המוסכם ניתן יהיה לקזז עד 17 שעות נוספות בחודש בין השעתיים הנוספות הראשונות ביום עבודה אחד לשעות חסר ביום אחר, ולשלם בגין אותן שעות שכר רגיל ללא התוספת.

 

לדוגמה: עובדת במשרה מלאה עבדה 15 שעות נוספות בחודש מסוים (שעתיים ראשונות כל פעם) אך החסירה 15 שעות רגילות (אין הכוונה למקרה של היעדרות בתשלום כמו ימי מחלה בתשלום חופשה בתשלום וכו') אז באותו חודש ניתן יהיה לקזז את 15 שעות החוסר מול 15 שעות נוספות. התוצאה היא שהעובדת תקבל באותו חודש משכורת רגילה בלבד ולא תקבל תשלום עבור שעות נוספות כלל.

 

דוגמה נוספת – עובד (במשרה מלאה) עבד 20 שעות נוספות בחודש (השעתיים הראשונות) והחסיר 17 שעות רגילות, במקרה כזה ניתן לקזז רק את 17 שעות החוסר מול 17 שעות נוספות, והעובד יקבל באותו חודש משכורת רגילה ותשלום עבור שלוש שעות נוספות באותו חודש.

 

במקרה של משרה חלקית ההסדר יותאם לחלקיות המשרה. למשל במקרה של העסקה בהיקף משרה של 50% ההסדר יחול עד 8.5 שעות בחודש. כמו כן, ההסדר יכול לחול גם על עובדים שעתיים ובלבד שהמעסיק הודיע להם מראש על השעות שהם מחויבים לעבוד באותו החודש כנהוג במקום העבודה.

התנאי לאימוץ הסדר כאמור הוא עדכון של הסכם העסקה למשל באמצעות הודעה מסודרת בכתב  על שינוי בתנאי העסקה, בה המעסיק יודיע לעובד על האפשרות להחסיר במהלך החודש שעות עבודה רגילות תוך השלמתן בשעות נוספות באותו החודש עד להגבלה של שעות עבודה נוספות המותרת בחוק והסבר על ההסדר שיחול. 

 

ביחס לשעות נוספות המבוצעות בעבודת לילה או בערב חג וביום שלפני המנוחה השבועית (בשישי בבוקר למשל) - הקיזוז יהיה אפשרי רק בתוך עבודה במסגרת שעות אלו. כלומר אם עובד/ת החסירו שעה רגילה במשמרת לילה ניתן יהיה להשלים אותה כשעה רגילה רק אם הייתה שעה נוספת במשמרת לילה באותו החודש והיא תשולם לפי שכר רגיל.

נכון לעתה – ההסדר לא יחול על שעות עבודה ביום המנוחה השבועית, חג ושבתון.

 

כמו כן, ההסדר לא יפגע בשכר של העובד/ת לפנסיה – כלומר, השעות הרגילות ששולמו לעובד/ת כשכר רגיל כהשלמה לשעות החוסר באותו החודש, תיחשבנה לשכר עבודה לכל דבר ועניין לרבות לסוציאליות, לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות.

על אילו עובדים/ות ניתן להחיל את ההסדר?

בשלב ראשון ועד לחודש מרץ 2024 – ההסדר יחול רק על עובדים/ות ששכרם מעל 7,950 (למשרה מלאה) ובאופן יחסי למשרה חלקית – לדוגמה במקרה של 80 אחוז משרה ההסדר יחול על שכר של 6,360 ₪ ומעלה ועד 13.6 שעות בחודש וכו'. 

במקומות עבודה בהן משולמת תמורה גלובלית חודשית עבור שעות נוספות מומלץ ויש כוונה לאפשר לעובדים/ות מתכונת העסקה גמישה יש לבצע את ההתאמות הנדרשות כמובן.   

 

עדכון שכר מינימום: שכר המינימום יעלה בהדרגה ל- 6,000 ₪ לחודש למשרה מלאה וזאת במשך 4 שנים ובפעימות: פעימה ראשונה באחד באפריל 2022 שכר המינימום יעלה ל- 5,400 ₪ למשרה מלאה כלומר 29.67 לשעת עבודה. לאחר מכן שכר המינימום יעלה כלהלן: מ-1.4.23 5,500; מ- 1.4.23 5,700; מ-1.1.25 5,800 ומ- 1.1.26 ואילך – 6,000 ₪. ייתכנו עוד שינויים בתאריכים.

 

הוספת יום חופש למכסה השנתית: תוספת של יום חופשה בחמש השנים הראשונות כך שהזכאות תהיה 17 ימים (קלנדרים) במקום 16. בשבוע עבודה של 5 ימים המשמעות היא 13 ימי עבודה (במקום 12 כיום) ובשבוע עבודה של 6 ימים המשמעות היא 15 ימי עבודה (במקום 14 כיום).

 

יש לכם שאלות? דרושות הבהרות?

מוזמנים לפנות, עו"ד דניאל חדש

ההגנה הכי טובה בשבילך.