שכר גלובלי - תמורה גלובלית

במקומות עבודה רבים נוהגים מעסיקים לשלם לעובדיהם מעבר לשכר הבסיס גם גמול גלובלי חודשי עבודה שעות עבודה נוספות ו/או עבודה ביום המנוחה. כלומר, תמורה גלובלית חודשית. 
לפעמים קוראים לכך שכר גלובלי אבל המונח הנכון הוא "תמורה גלובלית".

Dollars

במקומות עבודה רבים נוהגים מעסיקים לשלם לעובדיהם מעבר לשכר הבסיס גם גמול גלובלי חודשי עבודה שעות עבודה נוספות ו/או עבודה ביום המנוחה. כלומר, תמורה גלובלית חודשית.

היתרונות מבחינת המעסיק בתשלום תמורה גלובלית שכזו הם שהוא לא נדרש לחשב כל חודש את התשלום שמגיע לעובד/ת עבור עבודת שעות נוספות בהתאם לחוק שעות עבודה (125 אחוז עבור השעתיים הראשונות ו-150 אחוזים מעבר לכך למשל); ויתרון נוסף שעלות החודשית של העובד קבועה וידועה מראש.  

 

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי צורת תשלום של תמורה גלובלית חודשית במקום הגמול המגיע בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה היא לגיטימית אך הותנתה במספר תנאים שהעיקרים הם:

הסכמה ברורה ומדעת – ההסדר לגבי התמורה הגלובלית צריך להיות מוסכם ומוסדר ועדיף כמובן בהסכם בכתב (למשל בהסכם העבודה או בהודעה על תנאי העסקה) ומומלץ תוך פרוט מדויק של מספר השעות הנוספות החודשי בממוצע שהתמורה הגלובלית משקפת. בעת קביעת מספר השעות הנוספות החודשי הממוצע אנו ממליצים שלא לקבוע באופן אוטומטי 60 שעות לחודש או 15 לשבוע אלא לקבוע על סמך צרכי התפקיד וניסיון העבר (עובדים באותו תפקיד) קביעה של ממוצע מקסימלי כאשר העובד יעבוד בפועל הרבה פחות עלולה להפוך את התשלום כפיקטיבי והעובד עשוי, בין היתר, להיות זכאי הן לתשלום שעות נוספות בהתאם לדין בנוסף לתמורה הגלובלית ששולמה.

הוגנות וסבירות  - התמורה הגלובלית צריכה להיות הוגנת וסבירה כך, שבממוצע ובמכלול תקופתי, העובד לא יקבל פחות מהגמול לו היה זכאי מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה.

מעקב אחר השעות הנוספות בהן הועסק העובד בפועל – יש לעקוב ולעשות רישום מסודר בהתאם לחוק של שעות העבודה בפועל של העובד (הרגילות והנוספות); ויש לבדוק אחת לתקופה הלימה בין כמות השעות הנוספות בפועל לבין הממוצע שנקבע בבסיס חישוב התמורה. לדוגמה: אם התמורה החודשית הגלובלית משקפת 10 שעות עבודה נוספות בממוצע (בתעריף של שעות נוספות) והעובד ביצע בפועל בממוצע חודשי 20 שעות אז ההסדר אינו הוגן ואינו סביר והעובד יהיה זכאי להפרש ויש לתקן את תחשיב התמורה הגלובלית.

חשוב! – הסדר של תמורה גלובלית חודשית אינו פוטר את המעסיק מהחובה לערוך רישום שוטף ומסודר של שעות העבודה (הרגילות והנוספות) של העובד ושעות המנוחה וכמובן שעות עבודה במנוחה השבועית!

רישום ופירוט בתלוש השכר – ההפרדה בין שכר היסוד לבין התמורה הגלובלית החודשית צריכה לבוא לידי ביטוי גם בתלוש השכר, כלומר שורה נפרדת לשכר היסוד ושורה נפרדת לתמורה הגלובלית. כמובן שיש לדאוג גם שהחלוקה בתלוש תהיה זהה למוסכם בהסכם העבודה הודעה על תנאי העסקה.

עמידה בחקיקת שכר מינימום וחקיקה דיני עבודה -  כל אחד מהתשלומים: משכורת היסוד והתמורה החודשית הגלובלית צריכים לעמוד בדרישות החוק כל אחד בנפרד.

 

שאלה נוספת שעולה בהסדר של תמורה גלובלית היא האם ניתן לקזז מהתמורה הגלובלית שעות חסר בהיקף המשרה הרגילה של העובד. לדוגמה: העובד מקבל משכורת חודשית של 10,000 ₪ עבור היקף משרה חודשי בתקן של 182 שעות ובנוסף הוא מקבל תמורה גלובלית של 2,000 ₪ (שמשקפת 27 שעות נוספות בחודש בממוצע). בחודשים מסוימים העובד עבד רק 160 שעות אך עדין קיבל משכורת חודשית מלאה. האם ניתן לקזז בתחשיב התקופתי את החסר בשעות התקן מחוסר בשעות נוספות בחודש מסוים (למשל בחודש מסוים העובד עבד רק 20 שעות נוספות) - שיטה זו מכונה על ידי בית הדין לעבודה השיטה המשותפת. בהתאם לפסיקה, ניתן לעשות כך ובלבד שהוסכם על כך עם העובד בצורה מפורשת וכיצד המעסיק נהג בפועל. אם המעסיק נהג לשלם לעובד משכורת חודשית מלאה גם במקרים שהעובד לא השלים את התקן החודשי עשוי ללמד על ויתור של המעסיק על השלמת מלוא שעות התקן ולמעשה מתן הטבה לעובד.

אנחנו כאן בשבילכם, דניאל חדש משרד עורכי דין - ההגנה הכי טובה בשבילך.